Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Przęślik
Chronologia
okres rzymski
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Przęślik gliniany. Powierzchnia miejscami silnie zniszczona. Dwustożkowaty. Z jednej, nieuszkodzonej strony, z płasko ściętym wierzchołkiem i dookolnym, wąskim zagłębieniem wokół krawędzi dużego otworu. Podobne, częściowo zachowane zagłębienie także z drugiej, uszkodzonej strony. Typologia: zbliżony do Magomedov typ A121b.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
1C (AZP 87–94/1)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
glina
Wymiary
śr. – 3,20 cm; wys. – 1,70 cm
Waga
Stan zachowania
uszkodzony z jednej strony
Sposób wykonania
lepienie, wypał
Nr inwentarzowy
MH/A/2134
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 54-55, 346-347, 349, ryc. 100:67, tabl. IX:67.

Dane dodatkowe