Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Przęślik
Chronologia
okres rzymski
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Przęślik gliniany. Lekko uszkodzony. W ogólnym odbiorze dwustożkowaty, ale z dookolnym, wąskim, miejscami słabo czytelnym pasem na granicy stożków, w miejscu największej średnicy. Wierzchołki uformowane płasko bez wyraźnej granicy ścięcia. Typologia: zbliżony do Magomedov typ A212.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
1C (AZP 87–94/1)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
glina
Wymiary
śr. – 4,20 cm; wys. – 2,40 cm
Waga
Stan zachowania
lekko uszkodzony
Sposób wykonania
lepienie, wypał
Nr inwentarzowy
MH/A/2136
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 56-57, 346-347, 349, ryc.100:69, tabl. IX:69.

Dane dodatkowe