Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
okres rzymski końcowy odcinek stadium B2b – faza B2/C1-C1a
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka silnie profilowana, jednodzielna, ze stopu miedzi. Brak cięciwy i igły. Zachowane sześć zwojów sprężyny na żelaznej osi. Kabłąk rozszerzony w górnej części, płaski od spodu, w przekroju daszkowaty, z grzebykiem z dwoma żeberkami rozdzielonymi poprzecznym rowkiem umieszczonym w środkowej części. Nóżka zakończona stożkowatym guzkiem nieznacznie spłaszczonym od strony spodniej. Pochewka ornamentowana drobnymi nacięciami, tworzącymi dwie równoległe linie biegnące ukośnie do krawędzi nóżki. Typologia: A.IV. Dąbrowska odmiana mazowiecka, typ 1Aa.

Miejscowość
Annopol
Stanowisko
11 (AZP 84–94/60)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. (bez sprężyny) – 4,90 cm; szer. kabłąka w górnej części – 1,00 cm, powyżej grzebienia – 0,74 cm, grzebienia – 1,03 cm, poniżej grzebienia – 0,92 cm, guzka – 0,70 cm
Waga
Stan zachowania
dobry
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8546
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 36-37, 234, 237, ryc. 13, tabl. I:1.

Dane dodatkowe