Przedmiot
Przęślik
Chronologia
okres rzymski
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Przęślik gliniany. Dwustożkowaty, niski, z wierzchołkami ściętymi płasko i na dużej powierzchni. Krawędź otworu o dużej średnicy z jednej strony podkreślona dookolnym, miejscami słabo czytelnym i płytkim zagłębieniem. Typologia: Magomedov typ A121b.

Miejscowość
Terebiń
Stanowisko
71 (AZP 88–94/112)
Gmina
Werbkowice
Województwo
lubelskie
Surowiec
glina
Wymiary
śr. – 4,00 cm; wys. – 1,75 cm
Waga
Stan zachowania
dobry
Sposób wykonania
lepienie, wypał
Nr inwentarzowy
MH/A/8147
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 192–193, 346–347, 349, ryc. 100:490, tabl. XLIV:490.

Dane dodatkowe