Przedmiot
Przęślik
Chronologia
okres rzymski
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Przęślik gliniany. Kulisty, z jednej strony z nieznacznie „wyciągniętym” wierzchołkiem, co upodabnia go do tzw. przęślików „bulwiastych”. Na zaokrąglonej, bocznej powierzchni krótkie zagłębienia/rowki, rozmieszczone chaotycznie – pozostałość ornamentu (?). Typologia: zbliżony do Magomedov typ F1.

Miejscowość
Turkołówka
Stanowisko
7 (AZP 85–94/30)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
glina
Wymiary
śr. – 3,10 cm; wys. 2,70 cm
Waga
Stan zachowania
dobry
Sposób wykonania
lepienie, wypał
Nr inwentarzowy
MH/A/689
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 194–195, 346–347, 349, ryc. 100:495, tabl. XLVI:495.

Dane dodatkowe