Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
stadium C1a - faza C2
Kultura
wielbarska/grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Silnie odkształcony fragment zapinki kuszowatej z podwiniętą nóżką, dwudzielnej, ze stopu miedzi. Zachowany kabłąk i górna część nóżki. W otworze w płytce na główce pozostałość żelaznej osi sprężyny. Kabłąk wąski, w przekroju w części środkowej w przybliżeniu półokrągły; profilowany, z czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Pole górne uformowane niestarannie; dolne – duże, prostokątne, ozdobione dwiema, lekko ukośnymi liniami rytymi. Zachowana część nóżki prostokątna, z bardzo małą, prostokątną i niezdobioną metopą w górnej części. Typologia: A.VI/1.161–162.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi, żelazo
Wymiary
dł. w zachowanym stanie – 3,00 cm; szer. kabłąka – 0,50 cm, zachowanej części nóżki – 0,46 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8718
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 130–131, 221, 249, tabl. XXIX:319.

Dane dodatkowe