Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
stadium C1a - faza C2
Kultura
wielbarska/grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak igły; pochewka uszkodzona. Główka ze śladami nadtopienia, nóżka odkształcona. Sprężyna 4-zwojowa, osadzona na osi umieszonej w dużej, prostokątnej płytce na główce i zabezpieczonej nakładkami, obecnie odkształconymi. Cięciwa dolna, podwójna (?), bardzo niska, ściśle obejmująca kabłąk. Kabłąk wąski, w przekroju w przybliżeniu trapezowaty, delikatnie, kolankowato wygięty; profilowany, z czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Pole górne nieornamentowane; dolne – ze słabo czytelnym zdobieniem w postaci dwóch poprzecznych linii rytych i krótkich nacięć (?) pomiędzy nimi. Krawędzie kabłąka pomiędzy metopami fasetowane. Nóżka wąska, profilowana, z metopą w górnej części ozdobioną słabo czytelnymi znakiem X i umieszczoną ponad nim poprzeczną linią. Typologia: A.VI/1.161/162.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 4,30 cm, sprężyny – 1,20 cm; szer. kabłąka – 0,48–0,53, nóżki – 0,30–0,45 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak igły, pochewka uszkodzona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8752
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 134–135, 221, 248, ryc. 31:329, tabl. XXX:329.

Dane dodatkowe