Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza (C3) – D1
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z pełną pochewką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Z górnej części kabłąka wyprowadzona niewielka, w przybliżeniu prostokątna „płytka” zakończona łukowato, o szerokości identycznej z szerokością kabłąka, przykrywająca półokrągłą, wysoką płytkę z otworem na oś sprężyny. Kabłąk lity, łukowato wygięty, w przekroju trójkątny, z dwoma małymi, czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Nóżka wąska, rombowata, najszersza w około 2/3 długości, w przekroju zbliżona do niskiego trójkąta, z niewielkim, czworobocznym polem metopowym w górnej części; ozdobiona trójkątnie załamaną linią rytą równoległą do krawędzi dolnych i umieszczoną w najszerszej części nóżki. Pochewka skrócona, kończąca się w około 2/3 długości nóżki. Typologia: A.VI/2. Petrauskas typ 4.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. – 3,30 cm; szer. kabłąka – 0,35–0,40 cm, nóżki maksymalna – 0,57 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8782
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 152–153, 223, 278–279, ryc. 52:378; tabl. XXXIV:378.

Dane dodatkowe