Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
wczesny odcinek fazy D
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Masywna zapinka kuszowata z pełną pochewką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Na główce niewielki, stożkowaty występ/guzek. Kabłąk łukowato wygięty, w przekroju pięcioboczny; w górnej części w przybliżeniu czworoboczne, nieornamentowane pole, na szczycie – prostokątna, nieornamentowana tarczka. Podobna tarczka na końcu profilowanej nóżki z prostokątnym, nieornamentowanym polem metopowym w górnej części. Pochewka skrócona, kończąca się w około 2/3 długości nóżki. Typologia: A.VI/2. Andrzejowski et al. wariant I – Skorbicze.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi – CL 20678
Wymiary
dł. – 4,60 cm; szer. kabłąka – 0,36–0,54 cm, nóżki – 0,38–0,52 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8785
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 156–157, 222, 275–276, 380, ryc. 49:392, tabl. XXXV:392.

Dane dodatkowe