Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C3
Kultura
grupa masłomecka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Sprężyna 12-zwojowa osadzona na żelaznej (?) osi zakończonej profilowanymi nakładkami. Analogiczna nakładka nasadzona na trzpień wyprowadzony z główki. Kabłąk szeroki, taśmowaty, w przekroju w przybliżeniu prostokątny, łagodnie, kolankowato przegięty z niemal niezauważalnym profilowaniem (efekt zniszczenia powierzchni?) i słabo czytelnymi, czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. U podstaw obu metop ornament w postaci rzędu pionowych, gęsto rozmieszczonych i krótkich nacięć (po 6 przy każdej z metop). Krawędzie kabłąka między metopami bardzo delikatnie fasetowane. Nóżka taśmowata, nieznacznie zwężająca się ku końcowi; profilowana, z metopą w górnej części, od dołu ozdobioną analogicznym jak na kabłąku rzędem pionowych nacięć (6 dobrze czytelnych i 1? słabo zachowane), wpisanym między dwie poprzeczne linie ryte (?). Zaczep pochewki blaszkowaty, w miejscu wyprowadzenia z pochewki wąski, dalej dość szeroki, zawinięty na tylną stronę kabłąka, z boku i od przodu ozdobiony pojedynczym nacięciem imitującym zwoje drutu. Typologia: A.VI/1.172. Szter et al. grupa IVB.

Miejscowość
Matcze
Stanowisko
43 (AZP 84–94/119)
Gmina
Horodło
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi, żelazo (?)
Wymiary
dł. – 6,30 cm, sprężyny – 4,00 cm; szer. kabłąka – 0,70–0,82 cm, nóżki – 0,52–0,78 cm
Waga
Stan zachowania
dobry
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8514
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 170–172, 222, 249, 266–267, ryc. 41:439, tabl. XXXIX:439.

Dane dodatkowe