Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
późny okres rzymski / wczesna faza okresu wędrówek ludów
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Fragment zapinki kuszowatej, zapewne z podwiniętą nóżką, dwudzielnej, ze stopu miedzi. Zachowana górna część kabłąka i duża płytka na główce z pozostałością żelaznej osi sprężyny. Kabłąk z szerokiej taśmy; profilowany, z nieornamentowanym, czworobocznym polem metopowym w górnej części; poniżej metopy z fasetowanymi krawędziami, w przekroju w przybliżeniu trapezowaty. Typologia: A.VI, najprawdopodobniej seria 1.

Miejscowość
Mieniany
Stanowisko
25 (AZP 88-94/117)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi, żelazo
Wymiary
dł. zachowana – 2,10 cm; szer. kabłąka – ok. 0,80 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8898
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 174–175, 222, tabl. XXXIX:445.

Dane dodatkowe