Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C3-D1
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły; nóżka odkształcona. Z płytki na główce wyprowadzony krótki, odgięty w stronę kabłąka trzpień z nasadzoną nakładką z wąskiej taśmy, ornamentowaną dookolnym żłobkiem, a w jej otworze pozostałość żelaznej osi sprężyny. Kabłąk taśmowaty, wyraźnie rozszerzający się w kierunku główki, w przekroju w części środkowej półokrągły; profilowany, z czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Pole górne małe i wąskie z poprzeczną linią rytą, częściowo zatartą; dolne – bardzo duże, o długości niemal równej połowie długości kabłąka, bogato ornamentowane motywem cienkich linii rytych tworzących „szachownicę” oraz – umieszczonymi w jej polach – wybijanymi kółeczkami z punktem w środku i półkolami, także wybijanymi. Nóżka wąska, profilowana, z czworoboczną metopą w górnej części, ozdobioną znakiem X. Zaczep pochewki blaszkowaty, wąski i zdeformowany, na całej długości z pojedynczym poprzecznym żłobkiem imitującym zwoje drutu. Typologia: A.VI/1.172. Szter et al. grupa IVB.

Miejscowość
Mieniany
Stanowisko
25 (AZP 88-94/117)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi, żelazo
Wymiary
dł. w zachowanym stanie – 6,00 cm; szer. kabłąka – 0,54–0,88 cm, nóżki – 0,38–0,47 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły; nóżka odkształcona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8899
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 174–175, 222, 249, 266–267, ryc. 41:444, tabl. XXXIX:444.

Dane dodatkowe