Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
stadium B2a – (B2b)
Kultura
postzarubiniecka/przeworska (?)
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka oczkowata serii pruskiej ze stopu miedzi. Brak igły. Zachowane dwa zwoje sprężyny z szerokiej taśmy i haczyk na główce przytrzymujący górną cięciwę, niezachowaną. Kabłąk taśmowaty z prostokątnym występem/rozszerzeniem w górnej części, ornamentowany krótkimi, poprzecznymi nacięciami, miejscami niemal niewidocznymi, wpisanymi w dwie wzdłużnie linie ryte, nieco przesunięte w bok względem środka kabłąka. Przy przejściu kabłąka w nóżkę niewielkie zgrubienie/niski wałek. Nóżka silnie uszkodzona z zachowanymi dwiema parami wybijanych oczek – w górnej i dolnej części – ostatnie zachowane fragmentarycznie z umieszonymi powyżej dwiema liniami rytymi tworzącymi trójkąt. Typologia: A.III.59.

Miejscowość
Szpikołosy
Stanowisko
12 (AZP 85–94/58)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi – CL 20656
Wymiary
dł. zachowana – 6,40 cm, sprężyny zachowana – 1,40 cm; szer. kabłąka – 0,97–1,30 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak igły
Sposób wykonania
odlew, wybijanie
Nr inwentarzowy
 MH/A/6555
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 184–185, 220, 228–229, 376, ryc. 10:473, tabl. XLIII:473.

Dane dodatkowe