Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C3
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Kabłąk taśmowaty, wyraźnie rozszerzający się w kierunku główki, łagodnie, kolankowato wygięty; profilowany, z czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Pole górne ornamentowane cienkimi liniami rytymi tworzącymi znak X, z jednej strony „zdublowanymi”; dolne – ozdobione czterema poprzecznymi liniami rytymi, miejscami słabo czytelnymi. Pomiędzy metopami krawędzie fasetowane, a kabłąk w przekroju trapezowaty, w miejscu metop – prostokątny. Nóżka krótka, w zarysie w przybliżeniu prostokątna; profilowana, z metopą w górnej części z pozostałościami ornamentu w postaci dwóch (?) słabo czytelnych, poprzecznych linii rytych. Zaczep pochewki blaszkowaty, u podstawy i w miejscu oplotu dość szeroki, zawinięty na tylną stronę kabłąka, z rozklepaną końcówką uformowaną trójkątnie. Przednia strona zaczepu zdobiona dwiema cienkimi liniami rytymi, równoległymi do jego krawędzi, imitującymi zwoje drutu. Typologia: A.VI/1.172. Szter et al. grupa IIIA.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
29 (AZP 86–94/205)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. – 4,50 cm; szer. kabłąka – 0,59–0,78 cm, nóżki – 0,44–0,51 cm
Waga
Stan zachowania
brak sprężyny i igły
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8158
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 72–73, 222, 249, 266–267, ryc. 40:131 :, tabl. XIV:131.

Dane dodatkowe