Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C3
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Sprężyna 8-zwojowa osadzona na osi. Cięciwa wysoka. Kabłąk z szerokiej i grubej taśmy, wyraźnie rozszerzający się w kierunku główki, kolankowato wygięty; w górnej części nieprofilowany, w przekroju prostokątny, z ornamentem w postaci krzyżujących się, ukośnych linii rytych. Poniżej kolankowatego wygięcia obie krawędzie kabłąka wyraźnie fasetowane, a przekrój w przybliżeniu trapezowaty. W dolnej części kabłąka wyodrębnione czworoboczne – także w przekroju – pole metopowe kończące się w górnej części nóżki (brak przewężenia w miejscu zaczepu pochewki); w górnej części („kabłąkowej”) nieornamentowane, w dolnej, należącej do nóżki, zdobione dwiema liniami rytymi – ukośną i umieszczoną poniżej poprzeczną. Nóżka prostokątna, profilowana, w przekroju trapezowata, z poprzecznym, krótkim nacięciem umieszczonym pośrodku górnej części, na wypłaszczeniu powstałym dzięki wyraźnemu fasetowaniu krawędzi nóżki. Zaczep pochewki uszkodzony, blaszkowaty, szeroki, w zachowanej części niezdobiony. Typologia: A.VI/1.172. Szter et al. grupa IIIA.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
29 (AZP 86–94/205)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. – 4,90 cm, sprężyny – 2,90 cm; szer. kabłąka – 0,50–0,71 cm, nóżki – 0,42–0,46 cm
Waga
Stan zachowania
zaczep pochewki uszkodzony
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8264
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 72–73, 222, 249, 266–267, ryc. 40:130:, tabl. XIV:130.

Dane dodatkowe