Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C3
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Silnie odkształcona. Kabłąk stosunkowo wąski o zbliżonej szerokości na całej długości; łagodnie profilowany z czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej części, w przekroju lekko trapezowaty, w miejscu metop – prostokątny. Metopa górna zdobiona pojedynczym, poprzecznym rowkiem; dolna – nieornamentowana. Nóżka krótka, nieznacznie zwężająca się ku końcowi; profilowana, z metopą w górnej części, u podstawy ozdobioną pojedynczą, poprzeczną linią rytą. Zaczep pochewki blaszkowaty, dość szeroki o niemal identycznej szerokości na całej długości, zawinięty na tylną stronę kabłąka, z końcówką uformowaną prostokątnie. Przednia strona zaczepu ornamentowana dwiema poprzecznymi, równoległymi liniami rytymi imitującymi zwoje drutu. Typologia:  A.VI/1.172. Szter et al. grupa II/IIIA.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
29 (AZP 86–94/205)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. w zachowanym stanie – 2,60 cm; szer. kabłąka – 0,58–0,60 cm, nóżki – 0,42–0,52 cm
Waga
Stan zachowania
silnie odkształcona; brak sprężyny i igły
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8152
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 72–73, 222, 249, 266–267, ryc. 40:133, tabl. XIV:133.

Dane dodatkowe