Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C3
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Silnie odkształcona. W otworze w płytce na główce pozostałość osi sprężyny. Kabłąk nieprofilowany, wąski, w przekroju owalny, nieznacznie poszerzony w górnej części. Wokół dolnej części kabłąka okręcony cienki drut wyprowadzony z pochewki, tworzący 13 zwojów. Powyżej oplotu nakładka z gładkiego, szerokiego drutu, w przekroju zbliżonego do prostokątnego. Poniżej oplotu obecnie rozgięty i ruchomy drut o grubości zbliżonej do grubości drutu tworzącego oplot kabłąka, pierwotnie prawdopodobnie dodatkowa nakładka. Nóżka wykonana z szerokiej taśmy, zwężająca się ku dołowi, w górnej części ornamentowana podwójnymi poprzecznymi liniami rytymi, w dolnej – linią pojedynczą. Poniżej dolnej linii rytej słabo widoczne krótkie nacięcia odchodzące od krawędzi nóżki, być może związane z delikatnym profilowaniem jej dolnej części. Typologia: A.VI/1. Schuster typ Dybäck/Independenţa.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
29 (AZP 86–94/205)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. w stanie zachowanym – 5,00 cm; szer. kabłąka – 0,27–0,36 cm, nóżki – 0,52–0,76 cm
Waga
Stan zachowania
brak sprężyny i igły; silnie odkształcona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8309
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 74–75, 222, 264–265, ryc. 38:134, tabl. XIV:134.

Dane dodatkowe