Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C3
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Fragment zapinki kuszowatej z podwiniętą nóżką, ze stopu miedzi. Zachowana dolna część kabłąka i fragment nóżki. Kabłąk taśmowaty, płaski, w przekroju nieznacznie półokrągły, z bardzo słabo zaznaczoną profilacją i metopą w dolnej części ornamentowaną znakiem X ograniczonym dwiema poprzecznymi liniami rytymi. Podobny ornament w górnej części nóżki. Typologia: A.VI/1.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
29 (AZP 86–94/205)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 3,00 cm; szer. kabłąka – 0,49–0,51 cm, górnej części nóżki – 0,44 cm
Waga
Stan zachowania
uszkodzona - brak górnej części kabłąka
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8266
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 74–75, 222, tabl. XV:138.

Dane dodatkowe