Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
stadium C2b - faza C3
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Odkształcony kabłąk zapinki kuszowatej, zapewne z podwiniętą nóżką, dwudzielnej, ze stopu miedzi. Taśmowaty, płaski od spodu, w przekroju półokrągły, ze słabo czytelną profilacją oraz czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Na każdej z metop ornament w postaci pojedynczej, lekko ukośnej linii rytej. Typologia: A.VI, prawdopodobnie seria 1.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
29 (AZP 86–94/205)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 3,10 cm; szer. kabłąka – 0,50–0,60 cm
Waga
Stan zachowania
odkształcona - brak sprężyny, igły i nóżki
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8284
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 74–75, 222, tabl. XV:137.

Dane dodatkowe