Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
wczesny odcinek fazy D
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z pełną pochewką, zapewne dwudzielna, masywna, ze stopu miedzi. Brak górnej części kabłąka i główki; powierzchnia silnie zniszczona. Kabłąk łukowato wygięty ze ściętymi krawędziami, w przekroju wieloboczny. Na szczycie kabłąka w przybliżeniu prostokątna tarczka z zaokrąglonymi rogami, ornamentowana bardzo słabo czytelnymi, krzyżującymi się liniami (motyw szachownicy?). Nóżka profilowana, z metopą w górnej części, zakończona w przybliżeniu kwadratową tarczką. Na tarczce i metopie identyczny ornament w postaci dwóch, słabo czytelnych poprzecznych linii rytych. Pochewka skrócona, kończąca
się w około 2/3 długości nóżki. Typologia: A.VI/2. Andrzejowski et al. wariant I – Skorbicze.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
29 (AZP 86–94/205)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 3,50 cm; szer. kabłąka – 0,35–0,40 cm, nóżki – 0,38–0,46 cm; wymiary tarczek – ok. 0,55×0,60 cm i 0,52×0,55 cm
Waga
Stan zachowania
brak górnej części kabłąka i główki; powierzchnia silnie zniszczona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/7045
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 76–77, 222, 275–276, ryc. 49:144, tabl. XV:144.

Dane dodatkowe