Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
stadium B2b - faza B2/C1–C1a
Kultura
wielbarska/grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka pochodna od silnie profilowanych, lita, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Na główce grzebień, w przekroju trójkątny, ozdobiony czterema okrągłymi, wybitymi (?) punkcikami rozmieszczonymi w jednej poprzecznej linii. Kabłąk masywny, w przekroju trójkątny. Nóżka rozszerzona wachlarzowato, oddzielona od kabłąka niewielkim uskokiem powstałym przez spiłowanie jego powierzchni. Typologia: A.V/8.128. Machajewski forma 6.

Miejscowość
Kosmów
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi – CL 20652
Wymiary
dł. – 3,30 cm; szer. grzebienia – 1,43 cm, kabłąka – 0,94 cm, końca nóżki – 1,76 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/5367
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Zapinki 8 serii V grupy Oscara Almgrena z Lubelszczyzny, in: A. Michałowski, M. Brzostowicz, M. Kaczmarek, A. Strobin (eds.), Ze świata dawnych barbarzyńców. Studia pradziejowe i wczesnodziejowe. Księga dedykowana Profesorowi Henrykowi Machajewskiemu z okazji 70. urodzin i 50 lat pracy archeologicznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seria Archeologia 60, Poznań 2021, 288, 296 ryc. 6:5.

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 102–103, 221, 240–241, 376, ryc. 21:229, tabl. XXIII:229.

Dane dodatkowe