Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
okres rzymski I w.
Kultura
zaubiniecka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka o konstrukcji środkowolateńskiej, jednodzielna, tzw. zarubiniecka. Brak części igły. Sprężyna 10-zwojowa, obecnie składająca się z dwóch części, co ma związek z reperacją pękniętej cięciwy, której uszkodzone końce rozklepano i zawinięto na siebie. Nóżka rozklepana w blaszkowaty, szeroki u podstawy trójkąt z języczkowatym występem, przymocowany do prostokątnej ramy kabłąka drutem, bogato zdobiony ornamentem wybijanych kropek, półkul i półksiężyców oraz rytymi liniami zygzakowatymi. Typologia: Ambroz typ IVb, Pačkova typ IV.

Miejscowość
Husynne Kolonia
Stanowisko
4 (AZP 86-95/25)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. całkowita – 10,30 cm, sprężyny – ok. 3,00 cm; wys. trójkątnej części nóżki – 0,73 cm, największa szer. – 2,90 cm
Waga
Stan zachowania
dobry
Sposób wykonania
odlew, kucie, puncowanie
Nr inwentarzowy
MH/A/8599
Literatura

Banasiewicz B. 1989, Interwencja archeologiczna na zniszczonym cmentarzysku kultury zarubinieckiej w Kol. Husynne, in: Sprawozdania z badań terenowych w woj. zamojskim. 1989 r., Zamość, 23–24, 28 ryc. 4:1; 1990, Sprawozdanie z prac ratowniczych na stan. 4 w Kol. Husynne, in: Sprawozdania z badań terenowych w woj. zamojskim w 1990 roku, Zamość, 36.

Kokowski A. 1991, Lubelszczyzna w młodszym okresie przedrzymskim i w okresie rzymskim, Lublin, 88, 51–55, ryc. 20.

Andrzejowski J. 1999, Hryniewicze Hryniewicze Wielkie – cmentarzysko z pogranicza dwóch światów, in: J. Andrzejowski (ed.), COMHLAN. Studia z archeologii okresu przedrzymskiego i rzymskiego w Europie Środkowej dedykowane Teresie Dąbrowskiej w 65. rocznicę urodzin, Warszawa, 36, ryc. 10:5.

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2017, Zapinki typu Husynne z Lubelszczyzny, in: J. Andrzejowski, C. von Carnap-Bornheim, A. Cieśliński, B. Kontny (eds.), Orbis barbarorum. Studia ad archaeologiam Germanorum et Baltorum temporibus Imperii Romani pertinentia Adalberto Nowakowski dedicate, Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina VI, Warszawa–Schleswig, 482–483, ryc. 5:5; 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 100-101, 224-225, ryc. 7, tabl. XXII:224.

Dane dodatkowe