Przedmiot
Paciorek
Chronologia
faza C1b-C2
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Paciorek podłużny, żłobkowany z zielonego, przezroczystego szkła. Typologia: Tempelmann-Mączyńska XVIII.183.

Miejscowość
Gródek - okolice
Stanowisko
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
szkło
Wymiary
dł. – 3,95 cm; śr. – 1,47 cm
Waga
Stan zachowania
dobry
Sposób wykonania
Nr inwentarzowy
MH/A/8568
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B., Hyrchała A. 2021, Gródek nad Bugiem – Umgebung, Gem. Hrubieszów, Kr. Hrubieszów, in: M. Gładysz-Juścińska, A. Kokowski, B. Niezabitowska-Wiśniewska, Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum – Polen – Band 4: Lublinerland, Kraków–Lublin, 131 (LHR–3–5/0.7).

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 96-97, 314-318, ryc. 78:217, tabl. XXI:217.

Dane dodatkowe