Przedmiot
Kolec sprzączki
Chronologia
faza D2
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Masywny i szeroki, profilowany kolec sprzączki ze stopu miedzi. Nasada do wysokości zaczepu w przekroju trójkątna, dalej w przybliżeniu daszkowata, co ma związek z trójkątnym wyprofilowaniem jego spodniej strony, wydzielającym jednocześnie dwie krawędzie dolne przedzielone wyraźnym zagłębieniem. W przedniej części półokrągłe wycięcia, powstałe przez spiłowanie dolnych krawędzi, kształtem i wielkością odpowiadające średnicy ramy sprzączki. U nasady dwa szerokie i płytkie żłobki rozdzielone niskim żeberkiem; dodatkowo pierwszy żłobek u podstawy kolca wydziela prostokątne, płaskie pole, szerokością odpowiadające szerokości żłobków. Cała nasada pokryta złotą folią. Zaczep szeroki, taśmowaty, w przekroju prostokątny. Typologia: z całą pewnością kolec sprzączki o ramie owalnej, silnie zgrubiałej, Madyda-Legutko grupa H, być może zbliżonej do typu H.52.

Miejscowość
Gródek - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi – CL 20663; złota folia
Wymiary
dł. – 3,33 cm; szer. maksymalna – 1,00 cm; gr. maksymalna – 0,78 cm; śr. ramy sprzączki w przedniej części, rekonstruowana – ok. 1,00 cm
Waga
Stan zachowania
dobry
Sposób wykonania
odlew, piłowanie
Nr inwentarzowy
MH/A/8554
Literatura

Kokowski A. 2001, Peredslov’âns’kij gorizont znahìdok z teritorìï maslomenckoï grupi, in: V.D. Baran et al. (eds.), Etnogenez ta rannâ ìstorìâ Slov’ân: novì naukovì koncepcìï na zlamì tisâčolit’. Materìali Mìžnarodnoï naukovoï arheologìčnï konferencji 30–31 bereznâ 2001 roku, L’vìv, 113, ryc. 1:4. / Передслов’янський горизонт знахiдок з територіï масломенцкої групи, в: В.Д. Бaрaн et al. (ред.), Етногенез та рання історія Слов’ян: новi науковi концепціï нa зламі тисячоліть. Матеріали Міжнароднoï науковоï археологічнoï конференціï 30–31 березня 2001 рoку, Львів, 113, ryc. 1:4. /

Kokowski A. 2005, Zanik południowych kultur kręgu gockiego, in: P. Kaczanowski, M. Parczewski (eds.), Archeologia o początkach Słowian, Kraków, 167, 169 ryc. 2:a.

Kokowski A. 2006, Hrubieszowskie w dobie późnej epoki brązu i w epoce żelaza, in: R. Szczygieł (ed.), Dzieje Hrubieszowa, t. I, Od pradziejów do 1918 roku, Hrubieszów, 67 ryc. 17:a.

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2009, Archaeology, History and the Heruls. The Lublin Region in Late Roman Period and Migration Period, in: Barbaricum 8, Warszawa, 200 przypis 17, 227 ryc. 15:26.

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 92–95, 290–293, 380, ryc. 63:208, tabl. XX:208.

Dane dodatkowe