Przedmiot
Okucie pasa
Chronologia
późny okres rzymski / wczesna faza okresu wędrówek ludów (?)
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Okucie pasa ze stopu miedzi w postaci długiej, prostokątnej sztabki z końcami uformowanymi trójkątnie i umieszczonymi u ich podstawy zachowanymi fragmentarycznie pojedynczymi żelaznymi (?) nitami. W centrum duży guz – u podstawy okrągły, w przekroju półokrągły – o średnicy niemal równej szerokości okucia, wpisany w rombowate pole utworzone przez krzyżujące się linie ryte zdobiące zewnętrzną powierzchnię, przy krótszych bokach tworzące motyw trójkątów z podstawami umieszczonymi na wysokości nitów. Wszystkie krawędzie dodatkowo ozdobione krótkimi, w przybliżeniu trójkątnymi nacięciami.

Miejscowość
Terebiń
Stanowisko
41 (AZP 88–93/64)
Gmina
Werbkowice
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi – CL 20658, żelazo (?)
Wymiary
dł. – 4,20 cm; szer. – 1,20 cm; gr. – ok. 0,20 cm, w miejscu guza – 0,64 cm; śr. guza – 0,97–1,10 cm
Waga
Stan zachowania
dobry
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/4766
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 190–191, 295, 304–307, 379, ryc. 71:486, tabl. XLIV:486.

Dane dodatkowe