Przedmiot
Okucie rzemienia
Chronologia
okres rzymski
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Silnie profilowane okucie rzemienia ze stopu miedzi. Część mocująca w zarysie w przybliżeniu trapezowata z otworem po jednym nicie; bardzo bogato ornamentowana poprzecznymi, równoległymi rowkami i trójkątnymi nacięciami krawędzi, w tym dwoma umieszczonymi przy krawędzi górnej. Trzonek ze ściętymi krawędziami, w przekroju wieloboczny, zakończony trzema kulkami. Prawdopodobnie element uprzęży końskiej.

Miejscowość
Teptiuków
Stanowisko
36 (AZP 86–94/209)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. – 4,10 cm; szer. części mocującej – 0,70–0,87 cm, trzonka – 0,27–0,64 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletny - brak tylnej płytki mocującej
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8594
Literatura

Kokowski A. 2001, Dzieje badań okresu rzymskiego w Kotlinie Hrubieszowskiej, in: A. Kokowski (ed.), Rzymskie dzieje Kotliny Hrubieszowskiej, Lublin, 48, fot. 23.

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2009, Archaeology, History and the Heruls. The Lublin Region in Late Roman Period and Migration Period, in: Barbaricum 8, Warszawa, 227, ryc. 15:10.

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 188–189, 352, 354–355, ryc. 104: 482, tabl. XLIV:482.

Dane dodatkowe