Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Paciorek
Chronologia
późny okres rzymski / wczesna faza okresu wędrówek ludów
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Paciorek kamienny – z karneolu (?). Zachowany fragmentarycznie, silnie zniszczony i przepalony, obecnie barwy białawej. Fragmenty pierwotnej, nieuszkodzonej powierzchni płaskie. Kanał otworu przewiercony skośnie. Odtworzenie typu niemożliwe.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
1C (AZP 87–94/1)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
karneol (?)
Wymiary
zachowane: 1,40×1,20×0,90 cm
Waga
Stan zachowania
fragmentaryczny, silnie zniszczony
Sposób wykonania
szlifowanie, wiercenie
Nr inwentarzowy
MH/A/9299
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 52-53, 317, 319-321, tabl. VI:47.

Dane dodatkowe