Przedmiot
Paciorek
Chronologia
[B2/C1-C1a-C2]-D
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Paciorek podłużny, nieznacznie zwężający się w kierunku uszkodzonego końca, w przekroju sześcioboczny, ze szkła ciemnozielonego, przezroczystego. Typologia: Tempelmann-Mączyńska XII.116.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
29 (AZP 86–94/205)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
szkło
Wymiary
dł. – 1,50 cm; gr. 0,50 cm
Waga
Stan zachowania
uszkodzenie końca
Sposób wykonania
topienie, wyciąganie (?)
Nr inwentarzowy
MH/A/7050
Literatura

Mucha A. 2021, Gródek nad Bugiem, Gem. Hrubieszów, Kr. Hrubieszów, in: M. Gładysz-Juścińska, A. Kokowski, B. Niezabitowska-Wiśniewska, Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum – Polen – Band 4: Lublinerland, Kraków–Lublin, 129 (LHR–3–5/29.1).

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 80–81, 318, ryc. 78:161, tabl. XVI:161.

Dane dodatkowe