Przedmiot
Skuwka sprzączki
Chronologia
faza D1-D2
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Odkształcony (przepalony?) fragment owalnej skuwki sprzączki ze stopu miedzi, bogato ornamentowanej – zachowany rząd ukośnych, równoległych do siebie linii umieszczony wzdłuż krawędzi skuwki, rząd w przybliżeniu trójkątnych stempelków oraz rząd słabo czytelnych niedomkniętych, wybijanych kółek z kropką w centrum. Typologia: najprawdopodobniej skuwka sprzączki owalnej z pogrubioną ramą, Madyda-Legutko grupa H, w typie 43 – typ Strzegocice-Tiszaladány-Kercz.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
zachowane: 2,20×1,40 cm; gr – ok. 0,70 cm
Waga
Stan zachowania
fragmentaryczny - odkształcony (przepalony?)
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8581
Literatura

Kokowski A. 2001, Peredslov’âns’kij gorizont znahìdok z teritorìï maslomenckoï grupi, in: V.D. Baran et al. (eds.), Etnogenez ta rannâ ìstorìâ Slov’ân: novì naukovì koncepcìï na zlamì tisâčolit’. Materìali Mìžnarodnoï naukovoï arheologìčnï konferencji 30–31 bereznâ 2001 roku, L’vìv, 113 ryc. 1:10; 2006, 67 ryc. 17:b. / Передслов’янський горизонт знахiдок з територіï масломенцкої групи, в: В.Д. Бaрaн et al. (ред.), Етногенез та рання історія Слов’ян: новi науковi концепціï нa зламі тисячоліть. Матеріали Міжнароднoï науковоï археологічнoï конференціï 30–31 березня 2001 рoку, Львів, 113 ryc. 1:10; 2006, 67 ryc. 17:b. /
Niezabitowska-Wiśniewska B. 2009, Archaeology, History and the Heruls. The Lublin Region in Late Roman Period and Migration Period, in: Barbaricum 8, Warszawa, 200 przypis 17, 227 ryc. 15:11.

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 88–89, 290-294, ryc. 64:194, tabl. XVIII:194.

Dane dodatkowe