Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C2
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny, igły i zaczepu pochewki. Silnie odkształcona. Kabłąk z wąskiej, płaskiej i cienkiej taśmy o niemal identycznej szerokości na całej długości, delikatnie, łukowato wygięty. W górnej części kabłąka poprzeczne zagłębienie tuż poniżej wyprowadzonej z niego długiej, owalnej płytki do osadzenia osi sprężyny. W dolnej części kabłąka czworoboczne pole metopowe wyodrębnione lekko ukośnymi liniami rytymi; pomiędzy liniami krawędzie boczne wycięte, w przybliżeniu trapezowato. Podobnie wyodrębnione pole metopowe także w górnej części taśmowatej, prostokątnej, nieznacznie zwężającej się ku końcowi nóżki; poniżej metopy nóżka dodatkowo zdobiona krzywo wyciętym znakiem X od dołu ograniczonym poprzeczną linią rytą. Typologia: w generaliach A.VI/1.162; zbliżona do Kokowski wzór ZM–55A/ZM–133.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. w zachowanym stanie – 3,20 cm; szer. kabłąka – 0,56–0,58 cm, nóżki – 0,39–0,46 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny, igły i zaczepu pochewki; silnie odkształcona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8725
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 136–137, 221, 248, 252–254, ryc. 27:335, tabl. XXX:335.

Dane dodatkowe