Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C2
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Odkształcony kabłąk zapinki kuszowatej, zapewne z podwiniętą nóżką, dwudzielnej, ze stopu miedzi. Wykonany z wąskiej, płaskiej taśmy, nieznacznie rozszerzającej się w kierunku główki, ze słabo zaznaczonym czworobocznym, nieornamentowanym polem metopowym (?) w górnej części wyodrębnionym przez niewielkie, poprzeczne zagłębienie. W dolnej części kabłąka pole metopowe wyodrębnione niemal niezauważalnym ornamentem w postaci poprzecznych linii rytych; pomiędzy liniami krawędzi boczne w przybliżeniu trapezowato wycięte/spiłowane. Zachowane przewężenie przy przejściu kabłąka w nóżkę w miejscu niezachowanego łączenia pochewki. Typologia: A.VI/1; prawdopodobnie A.161–162 może zbliżona do Kokowski wzór ZM–55A/ZM–133.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 2,30 cm; szer. kabłąka – 0,43–0,50 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8809
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 136–137, 221, 249, tabl. XXXI:336.

Dane dodatkowe