Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
stadium C1a - faza C2
Kultura
wielbarska/grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Kabłąk z szerokiej taśmy, w przekroju w części środkowej wieloboczny, wysoko wysklepiony i trójkątnie przegięty w około połowie długości; bogato profilowany, z wąskimi, czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Pole górne nieornamentowane; dolne – ozdobione pojedynczą poprzeczną linią rytą. Krawędzie kabłąka pomiędzy metopami fasetowane, a sam kabłąk dodatkowo wzdłużnie profilowany. Nóżka taśmowata, szeroka, nieznacznie zwężająca się w kierunku końca; profilowana, z metopą w górnej części ozdobioną pojedynczym poprzecznym żłobkiem; poniżej metopy wzdłużnie profilowana z fasetowanymi krawędziami, w przekroju wieloboczna. Na końcu nóżki ornament w postaci ukośnych nacięć odchodzących od jej krawędzi – z jednej strony słabo czytelnych – stykających się pośrodku i tworzących niski znak X. Zaczep pochewki drucikowaty; rozklepany drut dwukrotnie owinięty wokół podstawy kabłąka. Typologia: A.VI/1.162.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. – 4,65 cm; szer. kabłąka – 0,81–0,83 cm, nóżki – 0,57–0,77 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8742
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 142–143, 221, 248, ryc. 26:348, tabl. XXXI:348.

Dane dodatkowe