Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza D1
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z pełną pochewką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Kabłąk wąski, w części środkowej w przekroju trójkątny, kolankowato wygięty, profilowany, z czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Pole górne małe, wąskie i niezdobione; dolne – kwadratowe, podkreślone od góry i dołu poprzecznymi nacięciami. Nóżka rozszerzona, trapezowata; profilowana ze ściętymi krawędziami bocznymi i wąskim, prostokątnym polem metopowym na końcu, podkreślonym od góry poprzeczną linią rytą. Pochewka blaszkowata. Typologia: A.VI/2. Petrauskas typ 3.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. – 3,40 cm; szer. kabłąka – 0,37 cm, metopy dolnej – 0,40 cm, nóżki – 0,40–0,60 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8775
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 150–151, 223, 280–281, ryc. 54:371; tabl. XXXIII:371.

Dane dodatkowe