Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza D1
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z pełną pochewką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak igły. Odkształcona. Sprężyna uszkodzona, 6-zwojowa, osadzona na żelaznej osi. Kabłąk wąski, w przekroju w części środkowej w przybliżeniu trapezowaty, trójkątnie wygięty; profilowany, z czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Pole górne niewielkie, niezdobione; dolne – duże, ornamentowane siedmioma poprzecznymi liniami rytymi rozmieszczonymi w trzech grupach. Poniżej dolnego pola, przy przejściu kabłąka w nóżkę, metopa z łukowatymi wycięciami po bokach. Nóżka delikatnie rozszerzona w dolnej części, w zarysie trapezowata; profilowana ze ściętymi krawędziami bocznymi, na końcu ozdobiona poprzeczną linią rytą. Pochewka blaszkowata. Typologia: A.VI/2. Petrauskas typ 3.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. w zachowanym stanie – 3,60 cm, sprężyny – 1,40 cm; szer. kabłąka – 0,50 cm, nóżki – 0,38–0,46 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak igły; odkształcona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/ 8772
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 150–151, 223, 280–281, ryc. 54:372; tabl. XXXIII:372.

Dane dodatkowe