Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza D1
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z pełną pochewką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Odkształcona. W otworze w płytce na główce pozostałość żelaznej (?) osi sprężyny. Kabłąk wąski, w przekroju w części środkowej półokrągły; profilowany, z czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Pole górne niemal kwadratowe z trójkątnymi wycięciami po bokach, podkreślone poprzeczną linią rytą; dolne – duże, prostokątne z ornamentem w postaci czterech wybitych kółeczek rozmieszczonych w dwóch rzędach i wpisanych pomiędzy poprzecze linie ryte. Nóżka długa, delikatnie rozszerzająca się w kierunku prosto uformowanego końca, w zarysie w przybliżeniu trapezowata; profilowana, z polem metopowym w dolnej części ozdobionym dwiema poprzecznymi liniami rytymi. Pochewka blaszkowata. Typologia: A.VI/2. Petrauskas typ 7.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi, żelazo (?)
Wymiary
dł. – 4,00 cm; szer. kabłąka 0,45–0,50 cm, nóżki – 0,50–0,57 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły; odkształcona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8773
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 150–151, 223, 280–281, ryc. 54:374; tabl. XXXIII:374.

Dane dodatkowe