Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza (C3) – D1
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z pełną pochewką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. W otworze w płytce na główce pozostałość żelaznej osi sprężyny. Kabłąk lity, masywny, wysoko wysklepiony i łukowato wygięty, w przekroju trójkątny; profilowany, z niewielkimi i nieornamentowanymi czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Nóżka rombowata, z największą szerokością nieco poniżej połowy długości, w przekroju trójkątna, z czworobocznym, niezdobionym polem metopowym w górnej części; ozdobiona rytymi liniami równoległymi do dolnych krawędzi. Pełna pochewka z trójkątnym wcięciem w górnej części, kończąca się w około 2/3 długości nóżki. Typologia: A.VI/2. Petrauskas typ 4.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi, żelazo
Wymiary
dł. – 3,90 cm; szer. kabłąka – 0,36 cm, nóżki maksymalna – 0,96 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8781
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 152–153, 223, 278–279, ryc. 52:376; tabl. XXXIII:376.

Dane dodatkowe