Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza (C3) – D1
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z pełną pochewką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. W płytce na główce pozostałość żelaznej osi sprężyny. Kabłąk z dość szerokiej taśmy, prawdopodobnie pierwotnie łukowato wygięty, w przekroju niski, lekko trapezowaty; profilowany, z czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Pole górne wąskie, prostokątne; dolne – szerokie, przy górnej i dolnej krawędzi ornamentowane pojedynczymi poprzecznymi liniami rytymi. Pomiędzy metopami krawędzie kabłąka wyraźnie fasetowane. Nóżka szeroka, rombowata z największą szerokością tuż powyżej połowy długości, w przekroju płaska; ozdobiona linią rytą równoległą do dolnych krawędzi. Pełna pochewka z trójkątnym wcięciem w górnej części, krótka, kończąca się w około 2/3 długości nóżki.  Typologia: A.VI/2. Petrauskas typ 8.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi, żelazo
Wymiary
dł. – 3,50 cm; szer. kabłąka – 0,54–0,58 cm, nóżki maksymalna – 1,45 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8788
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 154–155, 223, 278–279, ryc. 53:384, tabl. XXXIV:384.

Dane dodatkowe