Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C3/D1
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z pełną pochewką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Odkształcona. Kabłąk wąski, łagodnie kolankowato (?) wygięty, w przekroju w części środkowej trapezowaty; profilowany, ze ściętymi krawędziami i czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Pole górne nieornamentowane; dolne – z trzema niskimi żeberkami rozdzielonymi rowkami. Na płaskiej powierzchni w dolnej części kabłąka słabo czytelne, ukośne nacięcia – ornament (?). Przy przejściu kabłąka w nóżkę pseudoprzewężenie powstałe przez ścięcie krawędzi bocznych. Nóżka prostokątna o jednakowej szerokości na całej długości; profilowana, ze ściętymi krawędziami i z czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej części ozdobionymi poprzecznymi nacięciami. Pochewka blaszkowata. Typologia: A.VI/2. Petrauskas typ 6.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. – 3,90 cm; szer. kabłąka – 0,45 cm, nóżki – 0,43 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły; odkształcona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8763
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 156–157, 223, 280–282, ryc. 55:387, tabl. XXXIV:387.

Dane dodatkowe