Przedmiot
Zapinka
Chronologia
stadium B2a – faza B2/C1–C1a
Kultura
postzarubiniecka/przeworska (?)
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka oczkowata serii pruskiej ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły; pochewka uszkodzona. Silnie zniszczona, zachowana w dwóch częściach i przepalona (?). Kabłąk taśmowaty, ornamentowany poprzecznymi nacięciami, miejscami słabo czytelnymi, wpisanymi w dwie wzdłużne linie ryte. Nóżka z fragmentarycznie zachowanymi dwiema parami wybijanych oczek. Typologia: A.III, prawdopodobnie typ A.61.

Miejscowość
Matcze
Stanowisko
41 (AZP 84–94/117)
Gmina
Horodło
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
zachowane: dł. – ok. 7,70 cm; szer. kabłąka – 1,00 cm, nóżki – 1,00 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły; pochewka uszkodzona
Sposób wykonania
odlew, wybijanie
Nr inwentarzowy
MH/A/8504
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 170–171, 220, 228–229, ryc. 10:435, tabl. XXXVIII:435.

Dane dodatkowe