Przedmiot
Zapinka
Chronologia
stadium B2b - faza B2/C1–C1a
Kultura
przeworska
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka silnie profilowana, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Powierzchnia zniszczona ze śladami nadtopienia. W płytce na główce dwa otwory – górny, obecnie zasklepiony, do zamocowania cięciwy i dolny, uszkodzony, do zamocowania osi sprężyny. Kabłąk rozszerzony w górnej części, płaski od spodu, w przekroju w przybliżeniu trójkątny. Wzdłuż górnej krawędzi niemal niewidoczny, silnie zatarty żłobek. W części środkowej grzebyk – niski, płaski od spodu i silnie zatarty, pierwotnie najprawdopodobniej ornamentowany. Nóżka zakończona profilowanym, silnie zniszczonym guzkiem. Typologia: A.IV. Dąbrowska odmiana mazowiecka, typ 2. Andrzejowski wariant Topornica.

Miejscowość
Obrowiec
Stanowisko
44 (AZP 87–93/71)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. – 4,30 cm; szer. kabłąka w górnej części – 0,88 cm, powyżej grzebienia – 0,54 cm, poniżej – 0,74 cm, nóżki – 0,48–0,65 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8840
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 180–181, 220, 234, 237, ryc. 14:463, tabl. XLII:463.

Dane dodatkowe