Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza (C1b) – C2
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Fragment zapinki kuszowatej z podwiniętą nóżką, dwudzielnej, ze stopu miedzi. Zachowana główka z igłą i górna część kabłąka. Sprężyna 8-zwojowa osadzona na osi. Cięciwa dolna, wysoka. Kabłąk taśmowaty, prawdopodobnie kolankowato wygięty; profilowany, z zachowaną czworoboczną metopą w górnej części ornamentowaną znakiem X podkreślonym poprzeczną linią rytą. Typologia: prawdopodobnie A.VI/1.161–162.

Miejscowość
Świerszczów
Stanowisko
3 (AZP 86–94/90)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana (bez igły) – 1,20 cm, igły – 3,80 cm, sprężyny – 2,55 cm; szer. kabłąka – ok. 0,65 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8597
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 186–187, 221, 249, tabl. XLIII:477.

Dane dodatkowe