Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
stadium B2b lub być może faza B2/C1
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka z pełną pochewką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak igły. Lekko odkształcona. Zachowana połowa sprężyny (3,5 zwoju) osadzona na osi umieszczonej w masywnej płytce na główce z uformowanym karbem przytrzymującym górną cięciwę, zachowaną fragmentarycznie i opartą na niewielkim, wąskim i prostokątnym „grzebyku” przypominającym płytkę oporową, wydzielonym w górnej części kabłąka. Kabłąk wąski, w przekroju trójkątny, w górnej części nieco szerszy, wygięty łukowato i płynnie przechodzący w wąską, krótką i prosto zakończoną nóżkę, w przekroju również trójkątną. Cały korpus zapinki ozdobiony dwiema rytymi liniami zygzakowatymi biegnącymi wzdłużnie, opartymi o krawędzie boczne i stykającymi się na grzebiecie kabłąka i nóżki. Typologia: A.IV/VII. Schulte VII 2, forma 8, typ Gneist/Knis.

Miejscowość
Teptiuków
Stanowisko
10 (AZP 86–94/123)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi – CL 20662
Wymiary
dł. – 3,96 cm, sprężyny zachowana – 1,20 cm; szer. kabłąka – 0,42–0,56 cm, „grzebyka” – 0,80 cm, nóżki – 0,40 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak igły; lekko odkształcona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8501
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 186–189, 220, 239–241, 376, ryc. 17:479, tabl. XLIII:479.

Dane dodatkowe