Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
stadium C1b – faza C2
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak igły i pochewki. Sprężyna uszkodzona i odkształcona, pierwotnie 10-zwojowa, wykonana z szerokiego, rozklepanego drutu i osadzona na osi, zapewne zabezpieczonej nakładkami, niezachowanymi. Cięciwa dolna, wysoka. Kabłąk z szerokiej, płaskiej taśmy, obecnie trójkątnie przegięty poniżej połowy długości; nieprofilowany, z polami metopowymi w górnej i dolnej części wyodrębnionymi ornamentem poprzecznych linii rytych; krawędzie
boczne obu metop delikatnie spiłowane. Nóżka taśmowata, nieznacznie zwężająca się w kierunku uszkodzonego końca, podzielona poprzecznymi liniami rytymi na trzy czworoboczne pola. Pole górne nieornamentowane, płaskie; środkowe z łukowatymi, wąskimi wycięciami po bokach; dolne – z ukośną linią rytą. Z drucikowatego zaczepu pochewki zachowany pojedynczy zwój drutu owinięty wokół podstawy kabłąka. Typologia: prawdopodobnie A.VI/1.162; zbliżona do Kokowski wzór ZM–55A.

Miejscowość
Wólka Poturzyńska
Stanowisko
23 (AZP 90-95/171)
Gmina
Dołhobyczów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 4,60 cm, osi sprężyny –3,60 cm, sprężyny – ok. 2,90 cm; szer. kabłąka – 0,71–0,74 cm, nóżki – 0,52–0,70 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak igły i pochewki; sprężyna uszkodzona i odkształcona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/9915
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 198–199, 221, 248, 252–253, ryc. 27:502, tabl. XLVII:502.

Dane dodatkowe