Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza D1
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z pełną pochewką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. W otworze w płytce na główce pozostałość żelaznej osi sprężyny. Kabłąk w górnej części wąski, kolankowato wygięty, w przekroju półokrągły; profilowany, z czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Pole górne bardzo wąskie, niemal nieczytelne; dolne – prostokątne, duże, sięgające niemal do połowy długości kabłąka, ornamentowane dwiema parami wybijanych kółeczek rozdzielonych poprzeczną linią rytą; podobne linie przy górnej i dolnej krawędzi pola. Nóżka w zarysie trapezowata z delikatnie ściętymi krawędziami bocznymi i słabo czytelnymi liniami wzdłuż wszystkich krawędzi, przy dolnej podwójnymi. Pochewka blaszkowata. Typologia: A.VI/2; zbliżona do Petrauskas typ 7.

Miejscowość
Siedliszcze - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Dubienka
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi, żelazo
Wymiary
dł. – 3,80 cm; szer. kabłąka 0,48–0,59 cm, nóżki – 0,63–0,88 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/5817
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 202–203, 223, 280–281, ryc. 54:513, tabl. XLVII:513.

Dane dodatkowe