Przedmiot
Zapinka
Chronologia
stadium B1b
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka silnie profilowana, jednodzielna, ze stopu miedzi. Brak igły. Bardzo zniszczona z wyraźnymi ubytkami na łuszczącej się powierzchni – przepalona (?). Zachowane cztery zwoje (połowa) sprężyny i górna cięciwa przytrzymana przez haczyk na główce oraz płytka oporowa. Górna część kabłąka uformowana romboidalnie, niemal płaska od spodu; w około połowie długości wyraźny grzebień z obu stron podkreślony niskim żeberkiem, obecnie silnie zatartym. Nóżka zwężająca się ku dołowi z fragmentarycznie zachowaną pochewką, zapewne pierwotnie ażurową. Typologia: A.IV.68.

Miejscowość
Strzelce
Stanowisko
19 (AZP 83–94/59)
Gmina
Białopole
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 5,20 cm, sprężyny zachowana – 0,93 cm; szer. kabłąka w górnej części – 1,40 cm, powyżej grzebienia – 0,68 cm, grzebienia – 0,92 cm, poniżej grzebienia – 0,40 cm, nóżki – 0,12–0,28 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak igły
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8502
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 206–207, 220, 232–233, ryc. 12:526, tabl. XLVIII:526.

Dane dodatkowe