Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza (C2) - C3
Kultura
wielbarska
Szczegółowa charakterystyka

Fragment litej zapinki kuszowatej z podwiniętą nóżką, zapewne dwudzielnej, ze stopu miedzi. Zachowana dolna część kabłąka i nóżka. Kabłąk wąski, w przekroju w przybliżeniu prostokątny, z wyodrębnionym czworobocznym, lekko wypukłym i nieornamentowanym polem. Nóżka wąska, zakończona spiczasto, z małym, wypukłym polem w około 2/3 długości ozdobionym dwoma poprzecznymi nacięciami. Pochewka ramowata, odlana w całości. Przy przejściu kabłąka w nóżkę słabo czytelne, czworoboczne pole ozdobione poprzecznymi nacięciami, prawdopodobnie imitującymi zwoje z drutu. Typologia: A.VI/1.185.

Miejscowość
Czermno - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Tyszowce
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 2,50 cm; szer. kabłąka – 0,32–0,37 cm, nóżki – 0,20–0,38 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8819
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 208–209, 222, 269–271, ryc. 44:530, tabl. XLVIII:530.

Dane dodatkowe