Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C2
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły; pochewka uszkodzona. Silnie odkształcona ze zniszczoną powierzchnią. W otworze w płytce na główce pozostałość osi sprężyny. Kabłąk wąski, w przekroju trapezowaty; delikatnie profilowany ze słabo czytelnymi czworobocznymi, nieornamentowanymi (?) polami metopowymi w górnej i dolnej części. Krawędzie kabłąka pomiędzy metopami wyraźnie fasetowane. Nóżka wąska, w zarysie prostokątna, nieznacznie zwężająca się ku prosto uformowanemu końcowi. W górnej części nóżki bardzo wąskie, prostokątne i nieornamentowane pole wyodrębnione poprzez delikatne spiłowanie krawędzi. Na końcu nóżki słabo czytelny ornament w postaci rytej, trójkątnie załamanej linii. Wokół podstawy kabłąka owinięte dwa zwoje drutu, lekko rozklepanego – pozostałość drucikowatego zaczepu pochewki. Typologia: A.VI/1.161–162.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
29 (AZP 86–94/205)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. w zachowanym stanie – 3,20 cm; szer. kabłąka – 0,44–0,49 cm, nóżki – 0,33–0,40 cm
Waga
Stan zachowania
brak sprężyny i igły; pochewka uszkodzona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8207
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 70–71, 221, 249, tabl. XIV:126.

Dane dodatkowe