Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C2
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Zachowany silnie odkształcony, zwinięty kabłąk i część nóżki; powierzchnia silnie zniszczona. Kabłąk wąski, w przekroju pierwotnie prawdopodobnie trójkątny, z bardzo słabo czytelnym profilowaniem i niezdobionymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Nóżka wąska, nieznacznie zwężająca się w kierunku uszkodzonego końca, ze słabo zaznaczonym profilowaniem i niewielką, nieornamentowaną metopą w górnej części. Typologia: A.VI/1, prawdopodobnie A.161–162. Być może zbliżona do Kokowski wzór ZG–79.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
29 (AZP 86–94/205)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. w zachowanym stanie – 2,20 cm; szer. kabłąka – 0,35–0,46 cm, nóżki – 0,22–0,31 cm
Waga
Stan zachowania
silnie odkształcona; brak igły i sprężyny
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/7053/1
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 70–71, 221, 249, 257–258, tabl. XIV:128.

Dane dodatkowe