Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
okres rzymski
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Fragment zapinki ze stopu miedzi. Zachowana tylko igła i fragment sprężyny (4 zwoje) z szerokiego, rozklepanego drutu, osadzonej na żelaznej (?) osi. Typologia: prawdopodobnie A.VI.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
29 (AZP 86–94/205)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
zachowane: dł. – 4,20 cm, sprężyny – 1,50 cm
Waga
Stan zachowania
fragmentaryczny
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8151
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 78–79, 223, tabl. XV:148.

Dane dodatkowe