Przedmiot
Zapinka
Chronologia
późny okres rzymski
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Fragment zapinki kuszowatej, zapewne z podwiniętą nóżką, dwudzielnej, ze stopu miedzi. Zachowany tylko kabłąk i górna część nóżki. W otworze w płytce na główce pozostałość żelaznej osi sprężyny. Kabłąk z wąskiej taśmy, w przekroju prostokątny, łagodnie, kolankowato wygięty, nieprofilowany. W dolnej części czworoboczne pole wyodrębnione ornamentem rytym w postaci dwóch poprzecznych linii; krawędzie boczne pomiędzy liniami łukowato wycięte. Zachowane przewężenie pomiędzy kabłąkiem i nóżką
w miejscu brakującego zaczepu pochewki oraz górna część nóżki w postaci wąskiej, prostokątnej metopy z poprzeczną linią rytą. Typologia: A.VI/1, prawdopodobnie A.161/162.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
w pobliżu Huczwy
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 3,50 cm; szer. kabłąka – 0,48–0,53 cm, górnej części nóżki – 0,47 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/7058/4
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 82–83, 221, 248, tabl. XVII: 177.

Dane dodatkowe